SORUMLULUK ŞUURU

Başyazı

Var olmanın en önemli derinliği hareket ve hamledir. Hareketsizlik bir çözülme ve ölümün bir başka adıdır. Hareketin sorumlulukla irtibatlandırılması ise onun en birinci insanî buudunu teşkil eder. Sorumlulukla disipline edilememiş bir hamle ve hareketin tamam olduğu söylenemez.

İnsanların pek çoğu değişik maksat ve gayeler arkasında koşar dururlar ama, bu koşup durmalar sorumlulukla derinleştirilmediği takdirde bunlardan bir şey beklemek beyhûdedir. Gözleri, çıkar hırsıyla dönmüş menfaatçiler harıl harıl çalışır, politikacılar gezer büyülü nutuklar atar, medya haber-yorum ve daha değişik programlarıyla şov üstüne şov yapar, bazı çevreler bütün bir sene boyu müstehcenlik soluklar durur, bir kısım din adamı kıyafetindeki insanlar sürekli hakk-ı temettû peşinde koşar, borsalar ve para piyasaları spekülasyonlarla sabahlar, spekülasyonlarla akşamlar, bazı devlet daireleri değişik ideolojilere primler yağdırır, bir kısım aklı erenler de olup-biten bunca şeyi olabildiğine bir umursamazlıkla seyreder; yani ezen ezer, ezilip-giden de "ıstıfâ-i tabi" deyip bütün bunları olağan kabul ederse, yapılması gerekli olan şeyler çok zorlaşmış demektir. Öyle ki, bu uğursuz hareket ve oluşumların kahramanlarına ve bu korkunç dolaplar arasında ezilip perişan olanlara: "Böyle nereye gidiyorsunuz?"

"Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış;
Bir ümmet göster, ölmüş maneviyatıyla sağ kalmış."

M. Âkif

demeye kalksanız, yüzünüze bir tokat veya tükürük atmasalar bile, mutlaka bir laf çarpar ve gülümser geçerler. İhtimal size: "Koyunu koyun ayağından, keçiyi de keçi ayağından asarlar" ya da daha bir umursamazlık içinde: "Gemisini kurtaran kaptandır" der, mes'uliyet şuurunuzla alay ederler. Hatta daha bir sere serpe insan imajını hatırlatan lâubalilikle: "Bana ilişmeyen yılan bin yıl yaşasın" hezeyanını savurur, hüşyâr vicdanlarınızda hafakanlar hasıl ederler. Kim bilir bu vadide, saf düşüncelerinize ve masum duygularınıza gelip çarpacak daha neler ve nelerle karşılaşırsınız?

Ne var ki, bunların hiçbiri inanmış ve duyarlı gönüllerin düşünceleri değildir; değildir ama, densizlik ve hezeyan deyip geçmeniz de sizin sorumluluk şuurunuzla telif edilemez. Telif edilemez; zira milletçe çepeçevre düşmanlar ve düşmanlıklarla sarılı bulunuyoruz. Böyle bir abluka içinde bulunduğumuz sürece, duyguda, düşüncede, inançta, sanatta, hür teşebbüste kendimiz olduğumuzu söyleyemez, İslâmî haysiyetimizi, millî iffetimizi koruyamaz, gemimizi kurtaramaz, sahile ulaşamaz, kendi dünyamızı kuramaz, gönlümüzce yaşayamaz, yeryüzü mirasçısı olamaz ve Allah'a varamayız.. evet, artık gözümüzü açıp gerçeği görmemiz, basiretimizi kullanıp dünden bugüne bize ait olan şeylere sahip çıkmamız, içten içe varlığımızı ve benliğimizi kemiren şeyleri de kovmamız şarttır. Yoksa bir gün mevcut durumu muhafaza etmemiz bile imkânsızlaşacaktır.

Bir zamanlar bizim düşmanlarımız cehalet, fakirlik, tefrika ve taassub gibi şeylerdi. Şimdilerde bunlara hilebazlık, zorbalık, sefâhet, müstehcenlik, vurdumduymazlık ve kozmopolitlik de ilave oldu. Nezâhet-i diniye, safvet-i fikriye ve heyecân-ı milliyesini koruyanlar, bugün olsun böyle bir endişe taşıyanlar beni mazur görsünler, bir hayli zamandan beri genç nesiller ve safderûn bir kısım kartlar, çok masum heyecanlarla saptırılmakta, aldatmama ve aldanır olma karakterinin gadr u efgânını yaşamakta ve bütün kerameti süslü-püslü anlatılmasında bir kısım çarpık ideolojilerle baştan çıkarılmakta. Bazı kesimleriyle dahi olsa, milletçe böyle bir düşünce inhirafı ve şahsiyet kayması ise, bu mübarek ülkenin yeni baştan işgali demektir. Ve işte asıl bu işgalde, Fatih zehirlenmiş, Hüdavendigâr bağrından hançer yemiş, Yıldırım kederinden ölmüş ve Yavuz da şirpençeye yenik düşmüş olacaktır. Bu ise apaçık, istiklâl mücadelesinden muzaffer olarak çıkan millet ruhunun, çağın mesâvîsi, aydınların gafleti ve kitlelerin vurdumduymazlığı yüzünden katledilmesinden başka bir şey değildir.

Bizler dünyamıza, îman, insan ve hürriyet sevgisinden örülmüş yepyeni bir ruh kazandırma ve bu esaslar üzerinde neşv ü nemâ bulmuş, gelişmiş mübarek bir ağacın mânâ köklerinin safveti ölçüsünde ve o köklerle irtibatlı olarak yeni sürgünlere zemin hazırlama mes'uliyeti altındayız. Şüphesiz böyle bir sorumluluğun yerine getirilmesi de ancak ülkenin mukadderâtına, insanımızın, tarih, din, örf, âdet ve bütün mukaddesâtına sahip çıkacak kahramanların mevcudiyetine vâbestedir.. ilim aşkıyla dopdolu, imar ve inşâ düşüncesiyle gerilim içinde, samimilerden daha samimi dindar, milliyetperver ve sorumluluk duygusuyla her zaman vazife başında kahramanların mevcudiyetine. Onlar ve onların gayretleri sayesinde milletçe hayatımıza, bizim anlayışımız, bizim düşüncelerimiz ve bu anlayış ve düşüncelerin muhassalası hâkim olacak.. herkeste, nefsini toplumun hizmetine adama duygusu öne çıkacak.. vazife taksimi ve karşılıklı yardımlaşma düşüncesi yeniden canlanacak.. işveren-işçi, ağa-köylü, memur-sokaktaki insan, ev sahibi-kiracı, sanatkâr-sanatsever, müvekkil-vekil, muallim-talebe bir vâhidin değişik yüzleri olma hususiyetiyle bir kere daha ortaya çıkacak ve birkaç asırlık beklentilerimiz bir bir gerçekleşecektir. Düşlerimizin idealize edildiği bir dönemde yaşıyor ve çağın sorumlularının iyi bir zamanlama ile vakti geldiğinde bunların hepsini realize edeceklerine inanıyoruz.

Evet, bizim birkaç asırlık rüya ve hülyalarımızın esası budur; bu rüya ve hülyaları gerçekleştirmenin en birinci yolu da mes'uliyet şuuru ve mes'uliyet ahlâkıdır. Tamamen hareketsizlik bir ölüm ve çözülme, hareketteki sorumsuzluk ise bir kargaşa olduğuna göre bize, davranışlarımızı mes'uliyetle disipline etmekten başka seçenek kalmıyor.. evet, bizim her teşebbüsümüz mes'uliyet endeksli olmalıdır. Yolumuz hak yolu, davamız "hakkı tutup kaldırmak", hedefimiz de gözlerimizi açıp-kapayıp Allah'ın rızasını araştırmaktır. Aslında bunun böyle olması bizim insan olmamızın sadakası ve iradelerimizin de hikmet-i vücûdudur. Hayatımızda, hayatın gayesini aramaya, ruhumuzda aşka ulaşmaya, vicdanlarımızda mes'uliyet şuurunu kavramaya ve esası, temeli, ışığı, güç kaynağı îman ve aşk olan bir sistemin kaynağına uyananlara, ilim, sanat, ahlâk ve hikmet yollarını göstermeye kendimizi mecbur biliyor ve bu misyonun azad kabul etmez köleleri sayıyoruz. Tarihimizin bidâyetinden günümüze kadar gelen evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabîn çizgisi ve ruhâniyetleri üzerinde serpilip gelişeceğini ümit ettiğimiz gayretlerimiz, ikinci bir Rönesans hareketinin başlangıcı olacaktır.

Şimdiye kadar her asrın bir kerâmeti olmuştur: Evet, milâdî altıncı asırda insanlığın yeniden var olması, onuncu asırda pek çok Türk boyunun İslâm'la bir kere daha dirilmesi, ondördüncü asrın başında da, Söğüt'ün bağrında yusufçuğun kelebeğe dönüşmesi gibi bir metamorfoz kerâmeti yaşanmıştır. Zannediyorum yirmibirinci asrın kerâmeti de milletimiz ve ona bağlı milletlerin devletler muvâzenesindeki yerlerini almaları şeklinde zuhur edecektir. Dünya tarihinin istikâmet ve akışını da değiştirecek olan bu yeni tekevvün, ruh, ahlâk, aşk ve fazilet yörüngeli olacaktır. Evet, ilim, ahlâk, hak ve adalet mücadelesi de diyebileceğimiz bu mânevî cihadımızla, yıllardan beri dünyanın değişik yerlerinde perişan ve derbeder olmuş mübarek milletimizin bütün parçalarını bir araya getirerek, bugüne kadar sahipsiz ve idealsiz kalmış nesillerin, bir mefkûre etrafında ve "Livâu'l-Hamd"e erme neşvesiyle yeni bir "ba'sü ba'de'l-mevt" yaşayacaklarına inanıyoruz.

Yazar Hakkında

 Başyazı

Başyazı

M.Fethullah Gülen

Yazarımızın Diğer Yazıları (109 adet yazısı vardır.)

Konu BaşlığıYazar
NifakSayı : 26 / Ekim-Kasım-Aralık 2015
Her Şeye Rağmen Bizdeki RamazanlarSayı : 26 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
İnanan Sarsılsa da DevrilmezSayı : 26 / Nisan-Mayıs-Haziran 2015
Kuvvetin ÇılgınlığıSayı : 26 / Ocak-Şubat-Mart 2015
Kaos İçindeki IşıkSayı : 26 / Ekim-Kasım-Aralık 2014
Kendimizi Dinleme ZamanıSayı : 26 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2014
Kaos ve Ramazanlaşan RuhlarSayı : 26 / Nisan-Mayıs-Haziran 2014
Kaos, İmtihan ve ÜmitSayı : 26 / Ocak-Şubat-Mart 2014
Işığın Göründüğü UfukSayı : 26 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2013
Kolektif ŞuurSayı : 26 / Nisan-Mayıs-Haziran 2013
SefâhetSayı : 26 / Ocak-Şubat-Mart 2013
Kendimizi TenkitSayı : 25 / Ekim-Kasım-Aralık 2012
Tam Ramazanlaşma ZamanıSayı : 25 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2012
Fesat*Sayı : 25 / Nisan-Mayıs-Haziran 2012
Kaosun Ötesindeki DünyaSayı : 25 / Ocak-Şubat-Mart 2012
Yeri ve Sorumluluklarıyla İnsanSayı : 24 / Ekim-Kasım-Aralık 2011
Zamanı Bir Başka DuyuşSayı : 24 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2011
Dar Bir Açıdan Bir Kez Daha Kur'ânSayı : 24 / Nisan-Mayıs-Haziran 2011
Vilâdetin ÇağrıştırdıklarıSayı : 24 / Ocak-Şubat-Mart 2011
İslâm DünyasıSayı : 23 / Ekim-Kasım-Aralık 2010
Enâniyet veya EgoizmSayı : 23 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2010
Öze DönmekSayı : 23 / Nisan-Mayıs-Haziran 2010
Huzur TopluluğuSayı : 23 / Ocak-Şubat-Mart 2010
RavzâSayı : 22 / Ekim-Kasım-Aralık 2009
Kutlu Zaman Dilimi Üç AylarSayı : 22 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2009
Mülâhazalarımızın Yeşil KubbesiSayı : 22 / Nisan - Mayıs - Haziran 2009
Mukaddes GöçSayı : 22 / Ocak-Şubat-Mart 2009
Kendi Medeniyetimize DoğruSayı : 21 / Nisan-Mayıs-Haziran 1998
Gönül Sultanlığına DoğruSayı : 10 / Ocak-Şubat-Mart 1998
Kendimize YönelirkenSayı : 10 / Ekim-Kasım-Aralık 1997
İnanmış İnsanın NitelikleriSayı : 21 / Ekim-Kasım-Aralık 2008
Gelin Bir Kere Daha Kendimiz OlalımSayı : 21 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2008
Vilâdetin ÇağrıştırdıklarıSayı : 21 / Nisan-Mayıs-Haziran 2008
Yaşatma İdealiSayı : 11 / Ocak-Şubat-Mart 1999
Kültür Problemimiz Ya da Kendimiz Olma -2Sayı : 11 / Ekim-Kasım-Aralık 1998
Kültür Problemimiz Ya da Kendimiz Olma -1Sayı : 11 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1998
Bir Büyülü Dünya VardıSayı : 21 / Ocak-Şubat-Mart 2008
Ümit Nesilleri 2Sayı : 10 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1997
Ümit NesilleriSayı : 9 / Nisan-Mayıs-Haziran 1997
Hayat FelsefemizSayı : 9 / Ocak-Şubat-Mart 1997
Bir Yere Kadar MuayeniyetSayı : 9 / Ekim-Kasım-Aralık 1996
Bir Kere Daha BayramSayı : 20 / Ocak-Şubat-Mart 2007
İdeal NesillerSayı : 9 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1996
MİLLETİMİZİN ANA DÂVÂSISayı : 8 / Nisan-Mayıs-Haziran 1996
Kültür Mirasımızın Temel Kaynakları -2Sayı : 12 / Ocak-Şubat-Mart 2000
KARGAŞADAN NİZAMA -2Sayı : 8 / Ocak-Şubat-Mart 1996
İSLÂM'IN GÖLGESİNDE HAYATSayı : 20 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2007
KARGAŞADAN NİZAMA -1Sayı : 8 / Ekim-Kasım-Aralık 1995
SORUMLULUK ŞUURUSayı : 8 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1995
RUH MİMARLARI RABBANİLERSayı : 7 / Nisan-Mayıs-Haziran 1995
Bizim Dünyamıza DoğruSayı : 7 / Ocak-Şubat-Mart 1995
DÜŞÜNCE VE AKSİYON İNSANISayı : 7 / Ekim-Kasım-Aralık 1994
AKSİYON VE DÜŞÜNCESayı : 7 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1994
ŞûrâSayı : 6 / Nisan-Mayıs-Haziran 1994
O GÜNLER NE GÜNLERDİSayı : 20 / Nisan-Mayıs-Haziran 2007
RUHUMUZUN HEYKELİNİ İKAME EDERKENSayı : 6 / Ocak-Şubat-Mart 1994
KENDİ DÜNYAMIZA DOĞRUSayı : 6 / Ekim-Kasım-Aralık 1993
Yarınki Dünyaya DoğruSayı : 6 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1993
ÇİZGİMİZİ BULMA YOLUNDASayı : 5 / Nisan-Mayıs-Haziran 1993
YERYÜZÜ MİRASÇILARISayı : 5 / Ocak-Şubat-Mart 1993
DÖL YATAĞINDAKİ DÜNYASayı : 5 / Ekim-Kasım-Aralık 1992
Kur'an-ı Kerim ve İlmi Hakikatler-2Sayı : 5 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1992
HACSayı : 20 / Ocak-Şubat-Mart 2007
KUR'AN'I KERİM VE İLMİ HAKİKATLER-1 Sayı : 4 / Nisan-Mayıs-Haziran 1992
GUFRANLA TÜLLENEN AYSayı : 4 / Ocak-Şubat-Mart 1992
PEYGAMBERİMİZ VE SÖZ -3Sayı : 4 / Ekim-Kasım-Aralık 1991
PEYGAMBERİMİZ VE SÖZ -2Sayı : 4 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1991
PEYGAMBERİMİZ VE SÖZ-1Sayı : 3 / Nisan-Mayıs-Haziran 1991
LİDERSayı : 3 / Ocak-Şubat-Mart 1991
AyasofyaSayı : 3 / Ekim-Kasım-Aralık 1990
RAVZASayı : 3 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1990
KA'BESayı : 2 / Nisan-Mayıs-Haziran 1990
SÜNNET VEYA HADİSSayı : 2 / Ocak-Şubat-Mart 1990
KUR'ANSayı : 2 / Ekim-Kasım-Aralık 1989
İslâm'ın Engin UfkuSayı : 18 / Ekim-Kasım-Aralık 2006
AYDINLIK YARINLARASayı : 2 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1989
İnanç ve Ümit GücüSayı : 1 / Nisan-Mayıs-Haziran 1989
Bahara UyananlarSayı : 1 / Ocak-Şubat-Mart 1989
Kur'an'ın Sihirli UfkuSayı : 18 / Temmuz- Ağustos- Eylül 2006
Fitneye Yenik YıllarSayı : 18 / Nisan - Mayıs - Haziran 2006
Seni Bir Kere Daha Derince DuydukSayı : 18 / Ocak - Şubat - Mart 2006
FesatSayı : 18 / Ekim - Kasım - Aralık 2005
TaassupSayı : 18 / Temmuz - Ağustos - Eylül 2005
Kur'an-ı Kerim ve Meali ÜzerineSayı : 17 / Nisan - Mayıs - Haziran 2005
ZulümSayı : 17 / Ocak - Şubat - Mart 2005
Adalet (2)Sayı : 17 / Ekim - Kasım - Aralık 2004
AdaletSayı : 17 / Temmuz - Ağustos - Eylül 2004
Dar Bir Çerçevede Din ve Vicdan HürriyetiSayı : 16 / Nisan - Mayıs - Haziran 2004
Mülahâzalarımızın Yeşil KubbesiSayı : 15 / Temmuz - Ağustos - Eylül 2002
Kur'an'ın Sihirli UfkuSayı : 14 / Nisan - Mayıs - Haziran 2002
Nübüvvetin Çehresinde OkuduklarımızSayı : 13 / Nisan - Mayıs - Haziran 2001
Hak Kelimesi ve ÖtesiSayı : 16 / Ocak - Şubat - Mart 2004
Güzel ve GüzellikSayı : 14 / Ocak - Şubat - Mart 2002
İslam'a İcmâli Bir Bakış -2Sayı : 16 / Ekim - Kasım - Aralık 2003
Gufranla Tüllenen AySayı : 14 / Ekim - Kasım - Aralık 2001
Aklın İki Yüzü ve MâkuliyetSayı : 12 / Temmuz - Ağustos - Eylül 1999
Hayatdaki Cennet EsintileriSayı : 1 / Ekim - Kasım - Aralık 1988
Dar Bir Zaviyeden Düşünce SistemimizSayı : 13 / Temmuz - Ağustos - Eylül 2000
Yeni Ümid'in Mütevâzi İklimindeSayı : 1 / Temmuz-Ağustos-Eylül 1988
İslam'a İcmâli Bir Bakış -1Sayı : 16 / Temmuz - Ağustos - Eylül 2003
Kültür Mirasımızın Temel Kaynakları-1Sayı : 12 / Ekim - Kasım - Aralık 1999
İslam RuhuSayı : 12 / Nisan - Mayıs - Haziran 2000
İslam Düşüncesinin Ana KarakteristiğiSayı : 11 / Nisan - Mayıs - Haziran 1999
Allah ve Hadiseler Karşısında Peygamberâne DuruşuSayı : 13 / Ekim - Kasım - Aralık 2000
İslam ve İstikbâle YolculukSayı : 13 / Ocak-Şubat-Mart 2001
Nübüvvetin Çehresinde Okuduklarımız *Sayı : 14 / Temmuz - Ağustos - Eylül 2001
O, Bir İman ve Aksiyon AbidesiydiSayı : 15 / Nisan - Mayıs - Haziran 2003
Allah - Kainat - İnsan ve NübüvvetSayı : 15 / Ekim - Kasım - Aralık 2002
... Ve Gaybın Son HabercisiSayı : 15 / Ocak - Şubat - Mart 2003