Nisan-Mayıs-Haziran 2007

NA'T

Seyyad Hamza


Senin aşkın kamu derde devâdır yâ Resûlallâh
Senin katında hâcetler revâdır yâ Resûlallâh

Senin nûrun gören gözler ne ay gözler ne yıldızlar,
Nurundan gece gündüzler ziyâdır yâ Resûlallâh

Terinden açılır güller sözünden şehd ü şekkerler
Seninle hasta gönüller şifâdır yâ Resûlallâh

Habîbsin pâdişahlara tabîbsin derd ü âhlara
Şefâatın günâhkâra safâdır yâ Resûlallâh

Ay u güneş yedi yıldız seni öğer kamu düpdüz
Senin sözünden ayruk söz hatâdır yâ Resûlallâh

Hased kılar sana iblîs zihî ahmak olur telbîs
Seni sevdiğiçün İdrîs alâdır yâ Resûlallâh

Ururlar nevbetin dâim bu beş vakt sünnetin kâim
Gelirse hânına her kim salâdır yâ Resûlallâh

Mugaylanlar harîr giydi beriyyeler abîr oldu
Senin cefâların derdi vefâdır yâ Resûlallâh

Satıldı Yûsuf–ı Ken’ân inen az nesneye pinhân
Seni görmek bana bin cân bahâdır yâ Resûlallâh

Dâvûd eyninde hil’atın Halîl hânında ni’metin
Mûsâ elinde ibretin asâdır yâ Resûlallâh

Mübârek türbesi yerde dolu nûr ile perverde
Velî rûhun feleklerde ayândır yâ Resûlallâh

Makâmın Kâ’be–i Zemzem hemîşe kâim ü muhkem
Hızır ümmetine her dem sakâdır yâ Resûlallâh

Şeyyâd–ı Hamza ol şâhdan diler kim kurtula âhdan
Seni medh etmek Allah’dan atâdır yâ Resûlallâh.


Bu yazı Yeni Ümit Dergisi internet sitesinden alınmıştır.
http://www.yeniumit.com.tr